55,000  52,000 

Chiếc xuất từ thiên nhiên, ngăn ngừa rụng tóc hiệu quả