180,000  155,000 

Chất Creatine tự nhiên giúp tái cấu trúc cho tóc khô và hư tổn