30,000 

Bảo vệ bạn chống lại khói bụi và nắng nóng